Định kéo khúc gỗ chắn đường, tá hoả nhận ra trăn khổng lồ