Thổ dân dùng khỉ lùa bắt heo rừng đúng là bá đạo đó mà!!!