Peterson đã cho thấy hậu quả khi đặt tay vào đàn kiến