Hướng dẫn Phần mềm CRMVIET - Nhập khẩu Hàng tồn kho – YouTube - Nhập hàng tồn kho

Đối với các doanh nghiệp thương mại sẽ có hệ thống Mã hàng, Tên hàng, Loại hàng, Giá nhập, Giá xuất.... Bạn cần vào Quản lý kho —> Hàng hoá chọn Nhập khẩu hàng hoá từ Excel.