Công trường sân bay như đại phi thuyền vũ trụ của Trung Quốc