Lựu đạn nổ trên mặt đất hoặc dưới nước, ở đâu nguy hiểm với con người hơn?