Hãi hùng cảnh sóng thần phá tung cổng, cuốn người ở Indonesia