Khoảnh khắc hươu cao cổ đực ‘vả nhau’ đôm đốp để tranh giành con cái