Hướng dẫn Phần mềm CRMVIET - Nhập khẩu khách hàng - Hướng dẫn nhập khách hàng

Trước khi sử dụng phần mềm hầu hết các cá nhân tổ chức đều lưu trữ thông tin khách hàng qua Excel. Vì vậy khi bắt đầu sử dụng một việc cần làm ngay là đưa toàn bộ dữ liệu khách hàng bao gồm: Tên, Địa chỉ, Tel, Fax, Liên hệ, Email, Phân loại khách hàng... lên hệ thống để sử dụng.