Glowing hatchet fish - Loài sinh vật quái dị có bộ mặt đến từ... địa ngục