Gần 100 con rắn ráo 'ngụy trang' dày đặc trên cây si