Đừng bao giờ để trẻ em một mình trông ô tô dù chỉ 1 phút