Đặt camera trong bẫy cua và phát hiện điều bất ngờ sau 2h