Japanese artist draws two separate portraits simultaneously - Dùng 2 tay vẽ 2 chân dung khác nhau cùng một lúc