Chó nhân bản đầu tiên trên thế giới được tái nhân bản