Thấy bạn thòm thèm, chú chó tốt bụng cắn đôi chiếc bánh nhường