Bên trong công trường xây dựng Kĩnh viễn vọng Cực Lớn ở Chile