Đang chạy xe bị rắn hổ mang bật lên tấn công dữ dội