Đi ra đường gặp đúng những thanh niên này thì không còn gì để nói