Thuyết thả thính dưới sự phân tích của cậu bé trung học