Rùng mình với thử nghiệm thả lợn xuống đáy đại dương 9 ngày