Lần đầu tiên trong lịch sử, trọng tài thổi phạt đền nhờ xem lại băng ghi hình