Mái khán đài bất thần đổ sụp, hàng trăm người kinh hồn bạt vía