Lạc đà xổng chuồng đại náo cả tuyến đường, phương tiện hỗn loạn