Đột nhập cửa hàng điện thoại, kangaroo đâm sầm cửa kính