Khóc thét với những bức tượng 'dọa' người đi đường