Đoàn quân robot xếp hàng thoăn thoắt trong nhà kho Trung Quốc