Hai thanh niên phi thân qua chuồng gà, thoát nạn trong gang tấc