Gần một nghìn thuyền đánh cá kẹt cứng trong băng ở Trung Quốc