Dùng ghế điện tự chế hành quyết gián vì tội bay vào nhà