Phân quyền làm việc trên các thư mục và file được chia sẻ