Điều gì xảy ra khi thả 1,5 triệu quả bóng bay lên trời cùng lúc?