Cách xem ai đã hỏi bạn trong "Hỏi tôi bất cứ điều gì"

Cách xem ai đã hỏi bạn trong "Hỏi tôi bất cứ điều gì"