Chế tạo ra cả một cỗ máy siêu phức tạp chỉ vì lười lật tờ báo