Chai nước rực sáng khi tiếp xúc với dòng điện 1 triệu vôn