Đây là những gì dưới đáy biển. Con người đã làm gì vậy?