Cách tách lời bài hát lấy beat sử dụng phần mềm Logic Pro

Hướng dẫn sử dụng phầm mềm Logic Pro để tách lời bài hát lấy beat.