Bạn đã bao giờ từng nhìn thấy đại bàng ‘bơi’ dưới nước?