Vừa thưởng thức xong bữa ăn, rắn đuôi chuông bỏ mạng vì rơi vào tầm ngắm của ưng đuôi lửa