Nghệ sĩ điều hành một hệ thống âm thanh điện tử bằng cách sử dụng máu của chính mình