Vịt đánh cho chim hải âu te tua vì tưởng lầm là kẻ thù