Trường học cổ nặng 7.000 tấn 'đi bộ' đến địa điểm mới