Trong 5 giây, người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền 2 lần