Thanh niên đâm đầu vào cột đèn vì mải nhìn người đẹp