'Thánh' ảo thuật internet dùng 6 chai Coca làm đồ bay phản lực