Thân pháp của em nó cũng không phải hạng thường đâu!