Tesla Model X thể hiện khả năng tự cân bằng khi xe bị nghiêng