Robot với buồng điều khiển ở giữa ngực như trong giả tưởng