Làm thế nào để gỡ bỏ .NET Framework hoàn toàn trên máy tính?