Người phụ nữ đội giỏ trái cây trên đầu, chạy bon bon trên đường